Solo - guitar
 • Tango Amour, 2023 [2'40"]
 • Tranquil Sea, 2023 [2'00"]
 • Two Little Pieces, 2022 [4'27"]
 • Morning Sunshine at the Temple, 2020 [8'03"]
 • Sparkling River, 2013 [2'46"]
 • The Lakeshore Lovers, 2013 [3'10"]
 • Grand Music of Tang (guitar, 24 pieces), 2000 [~78'00"]
  1. Deer Enclosure (Wang Wei)
  2. Bamboo Lodge (Wang Wei) 
  3. Through Yangzi Gorges (Li Bai) 
  4. Autumn Night (Du Mu) 
  5. Docking Overnight by Maple Bridge (Zhang Ji) 
  6. Mooring on Jiande River (Meng Hao-Ran) 
  7. Welcome Rain in a Spring Night (Du Fu)
  8. Drinking Alone with the Moon (Li Bai)
  9. Bring in the Wine (Li Bai) 
  10. Liang State Verse (Wang Han)
  11. Wei City Song (Wang Wei)
  12. Grass (Bai Ju Yi)
  13. Lady Playing Zither (Wang Duan)
  14. Playing the Guqin (Liu Zhang-Qing)
  15. Deeply Moved by Music (Li Yi)
  16. Monk Jun Playing the Lute (Li Bai) 
  17. Li Ping Playing the Harp (Li He)
  18. Somber Flute (Du Fu)
  19. Yearning (Wang Wei)
  20. The Adorned Zither (Li Shang Yin)
  21. Lady Yang (Li Bai)
  22. Jade Zither Sorrow (Wen Ti-Yun)
  23. Viewing the Moon, Thinking of You (Zhang Jiu-Ling)
  24. Poem Without Title (Li Shang-Yin)
 • Legend, 1998 [8'00"]
 • Taiwan Four Seasons, 1998 [10'00"]
 • Meditation, 1998 [11'08"]
 • Overture, 1996 [8'27"]